Regulamin2018-09-17T13:56:55+00:00

Regulamin uczestnictwa w społeczności testLAB people

Informacje wstępne:

 1. Właścicielem serwisu testLAB people i administratorem danych osobowych jest firma Red Spot Paulina Mielniczuk-Stefańska z siedzibą w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej 11/19, NIP 9462281009.
 2. Firma Red Spot odpowiada także za przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi gromadzonymi w Panelu testLAB people, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do HEKKO.PL H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632 KRS: 0000612359
 3. testLAB people szanuje i przestrzega obowiązujące prawo i zasady etyczne prowadzenia badań i ochrony danych osobowych.
 4. W Panelu TLP (testLAB people) może zarejestrować się każda osoba, która ukończy 18 lat i posiada obywatelstwo polskie.

Przed rejestracją w serwisie testLAB people, korzystaniem z Usług lub zgłoszeniem się do udziału w Projektach testLAB people należy przeczytać poniższe Warunki użytkowania i uczestnictwa.

I. Definicje

 1. TLP – skrót od nazwy testLAB people
 2. Ankieta Badawcza – oznacza zestaw pytań służący do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) pozwalający Użytkownikowi wyrazić swoją opinię w Panelu TLP z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji oferowanej przez administratora. Ankieta Badawcza może w szczególności przybrać formę formularza internetowego lub rozmowy telefonicznej.
 3. Formularz Rejestracyjny – oznacza formularz służący osobom fizycznym spełniającym warunki Uczestnictwa określone w Regulaminie do rejestracji w ogólnopolskim Panelu TLP.
 4. Ankieta Profilująca – oznacza formularz służący osobom fizycznym spełniającym warunki Uczestnictwa określone w Regulaminie do aktualizowania danych osobowych oraz informacji na swój temat.
 5. Klient Panelu – podmiot zamawiający badanie, w którym respondentami będą Uczestnicy Panelu.
 6. Panel TLP – oznacza internetowy serwis badawczy, umożliwiający wyrażanie opinii i postaw wobec różnych spraw, prowadzony przez i należący do Operatora.
 7. Operator TLP – operator Panelu testLAB people, którym jest Red Spot Paulina Mielniczuk-Stefańska z siedzibą w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej 11/19, NIP 9462281009.
 8. Panel – Panel TLP.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 10. Użytkownik – oznacza osobę zarejestrowaną w Panelu TLP uprawnioną do brania udziału w badaniach prowadzonych w ramach Panelu TLP, która zapoznała się z Regulaminem, zaakceptowała go i przestrzega, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora. Może być również nazywany Członkiem Panelu.
 11. Uczestnictwo – oznacza udział Użytkownika w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej za pośrednictwem Panelu TLP.
 12. Udział – oznacza udział w Panelu TLP od chwili rejestracji do chwili wyrejestrowania Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rejestracji oraz zasady Uczestnictwa w Panelu TLP.
 2. Podstawowa komunikacja pomiędzy Operatorem a Użytkownikami odbywa się drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednocześnie Operator dopuszcza możliwość kontaktu telefonicznego lub pocztą tradycyjną albo kurierską.
 3. Panel prowadzony jest zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR oraz ze standardami branżowymi.
 4. Operator zapewnia ochronę uzyskanych danych osobowych Użytkowników, a także ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 5. Wszelkie powierzone Operatorowi informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Użytkownik wypełniając Ankietę Badawczą w ramach Panelu TLP wyraża także zgodę na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby Operatora również po zakończeniu Uczestnictwa w Panelu TLP.
 7. Dane przekazane przez Użytkowników Operatorowi w ramach Ankiet Badawczych są anonimizowane oraz wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia zestawień statystycznych i tylko w takiej formie będą i mogą być przekazywane Klientom Panelu.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Warunki przystąpienia do Panelu.
  a) Do Panelu może przystąpić każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca obywatelstwo polskie i ukończyła 18 rok życia, która zaakceptowała Regulamin i Politykę Prywatności Panelu TLP.
  b) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w Regulaminie oraz Polityce Prywatności przez Operatora.
  c) Korzystanie jest ograniczone wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych (tzn. do celów, które można — w większości — uznać za niezwiązane z działalnością komercyjną lub zawodową prowadzoną przez Użytkownika na własny rachunek).
 2. Techniczne warunki Uczestnictwa.
  W celu prawidłowego Uczestnictwa w Panelu Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie:
  a) Połączenie z siecią przez Internet.
  b) Przeglądarkę Google Chrome w wersji 63 lub wyższej albo kompatybilną z nią przeglądarkę alternatywną.
 3. Operator zastrzega, że w przypadku niektórych projektów realizowanych w ramach Panelu konieczna może być aktywacja w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, oraz cookies.
 4. Przystępując do Panelu TLP Użytkownik zgadza się na warunki uczestnictwa opisane w Polityce Prywatności.
 5. Rejestracja.
  a) Warunkiem Udziału w Panelu TLP jest rejestracja osoby fizycznej w sposób określony w Regulaminie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie przez osobę fizyczną zamierzającą wziąć udział w Panelu Formularza Rejestracyjnego i weryfikacji e-mailowej. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Panelu TLP jednocześnie.
  b) Po wypełnieniu formularza Rejestracyjnego osoba fizyczna zamierzająca wziąć udział w Panelu TLP otrzyma e-maila z linkiem celem weryfikacji podanego adresu e-mailowego. Po pozytywnym przejściu weryfikacji uzyskuje status Użytkownika.
  c) Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, w szczególności w przypadku zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. Informacje o zmianach danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować w zakładce Moje konto na stronie Panelu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w przypadku niedokonania zmiany danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym.
  d) Operatorowi Panelu przysługuje prawo weryfikacji danych Użytkownika zamieszczonych w Formularzu Rejestracyjnym, w tym również danych dotyczących adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia przez Operatora podania przez Użytkownika informacji niezgodnych z prawdą Operator ma prawo do natychmiastowego zablokowania Uczestnictwa danej osoby w Panelu TLP, do czasu potwierdzenie prawdziwości danych.
 6. Zaproszenia do udziału w Ankietach.
  a) Z zastrzeżeniem Punktu III. 4. Regulaminu, podstawą Uczestnictwa jest otrzymanie przez Użytkownika zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu w ramach Panelu TLP określającego warunki uczestnictwa w badaniu, termin badania, link do Ankiety Badawczej przygotowanej w celu przeprowadzenia badania oraz ewentualnie inne informacje dotyczące badania, np. dotyczące celu, czasu wypełniania ankiet, wynagrodzenia, itp.
  b) Status Użytkownika nie gwarantuje Użytkownikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach w ramach Panelu i w związku z tym Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Operatora żadne roszczenia z tego tytułu.
  c) Zaproszenie do wzięcia udziału w Ankiecie Badawczej w ramach Panelu przesyłane jest Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika do tego celu w Formularzu Rejestracyjnym, lub podczas kontaktu telefonicznego, jeśli Użytkownik podał swój numer telefonu i wyraził zgodę na udział w prowadzonych przez TLP badaniach telefonicznych.
  d) Uczestnictwo w Ankietach Badawczych jest dobrowolne i Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy Uczestnictwa w Ankiecie Badawczej, do której został zaproszony.
  e) Operator zastrzega, iż w Ankietach Badawczych, ze względu na potrzeby Klientów Panelu, mogą być zawarte dodatkowe pytania o charakterze rekrutacyjnym, od których Operator uzależnia Uczestnictwo w danym badaniu. W takim przypadku podstawą Uczestnictwa w danej Ankiecie Badawczej oprócz otrzymania zaproszenia, o którym mowa w Punkcie III.6.a. Regulaminu, jest zakwalifikowanie Użytkownika na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania o charakterze rekrutacyjnym. Operator poinformuje Użytkownika o jego niezakwalifikowaniu do Ankiety Badawczej w przypadku niespełnienia przez Użytkownika kryteriów uzasadnionych potrzebami Klientów Panelu.
 7. Wypełnianie Ankiet Badawczych.
  a) Rozpoczęcie wypełniania Ankiety Badawczej możliwe jest poprzez link dołączony do zaproszenia, o którym mowa w Punkcie III.6.a. Regulaminu.
  b) Użytkownik zobowiązuje się do udzielania rzetelnych, rzeczowych i zgodnych ze stanem faktycznym lub swoimi rzeczywistymi przekonaniami, opiniami i postawami odpowiedzi w Ankietach Badawczych oraz do powstrzymania się od udzielania odpowiedzi pozbawionych sensu (np. poprzez wpisania przypadkowych znaków), nieuzasadnionych z uwagi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych lub treści niezgodnych z prawem. Udzielenie w Ankiecie Badawczej odpowiedzi pozbawionej sensu, odpowiedzi bez przeczytania pytania ze zrozumieniem nieuzasadnionej ze względu na pytanie lub treści niezgodnych z prawem jest równoznaczne z naruszeniem Regulaminu i może stanowić podstawę do zablokowania dostępu Użytkownika do Panelu TLP przez Operatora oraz obciążeniem go kosztami związanymi z wybranym projektem badawczym (np. koszt produktu, koszt przesyłki lub dostawy)
 8. Poufność.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nie ujawniania informacji uzyskanych w związku z każdą Ankietą Badawczą prowadzoną przez Operatora w ramach Panelu TLP oraz do informowania Operatora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia takich informacji.

 1. Weryfikacja.

Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich danych uzyskanych poprzez Ankiety Badawcze oraz Ankiety Profilujące. Weryfikacja ta będzie odbywać się drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową.

 1. Zablokowanie dostępu Użytkownika do udziału w Ankietach Badawczych w ramach Panelu TLP.
  a) Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do udziału w Ankietach Badawczych w przypadku stwierdzenia przez Operatora naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
  b) Użytkownik zostaje powiadomiony o zablokowaniu dostępu do udziału w Ankietach Badawczych drogą e-mailową. Operator w informacji, o której mowa powyżej, wskazuje przyczynę zablokowania dostępu do Panelu TLP.
  c) W przypadku naruszenia regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na okres 3 (trzech) miesięcy.
  d) W przypadkach powtarzających się naruszeń lub jednorazowego drastycznego naruszenia regulaminu przez Użytkownika, Operator może zdecydować o całkowitej i nieodwołalnej blokadzie konta.
  e) Użytkownik ma prawo do odwołania się od decyzji Operatora w ciągu 5 (pięciu) dni od daty zablokowania konta.
  f) Zabrania się:
 • wpisywania treści, które nie są odpowiedziami na pytanie (np. przypadkowe słowa, ciągi znaków),
 • umieszczania w Ankietach Badawczych jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, w tym obscenicznych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich,
 • używania zautomatyzowanych mechanizmów wypełniania ankiet,
 • podejmowanie innych czynności, które mogłyby w jakikolwiek sposób pośrednio lub bezpośrednio wpływać na określony wynik badania prowadzonego w ramach Panelu TLP, w szczególności poprzez udostępnianie swoich odpowiedzi zamieszczonych w Ankietach Badawczych innym Użytkownikom oraz poprzez zbiorowe udzielanie takich samych odpowiedzi na pytania zamieszczane w Ankietach Badawczych,
 • wykorzystywania wyników badań lub Ankiet Badawczych do celów indywidualnych, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności zarobkowej,
 • udostępniania odpłatnie lub nieodpłatnie wyników badań lub Ankiet Badawczych osobom trzecim,
 • podejmowania innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Operatora lub jego klientów.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacja z Uczestnictwa.
  a) Użytkownik ma prawo zrezygnować ze swego Uczestnictwa w każdym czasie bez podawania przyczyn poprzez usunięcie swojego profilu pod warunkiem, że nie uczestniczy w tym czasie w projekcie.
  b) Użytkownikowi, który zrezygnował z Uczestnictwa w Panelu przysługuje prawo ponownego Udziału po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Powrót do Panelu wymaga ponownej rejestracji.

V. Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w każdym czasie.
 2. Czas prowadzenia działalności Panelu TLP jest nieokreślony. Operatorowi przysługuje prawo zakończenia działalności Panelu w każdym czasie. O planowanym zakończeniu Operator poinformuje Użytkowników, co najmniej 3 (trzy) miesiące przed terminem zakończenia.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Panelu. Nieprzekazanie Operatorowi przez Użytkownika informacji o rezygnacji z Udziału w Panelu TLP w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania informacji o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.